หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1aaaaai1GSB


ออมสิน ตอกย้ำการเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

      ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ ‘ออมสินสีขาว’โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมพิธีแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากนั้นมีบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘ทุจริต 4.0’โดย นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการเสวนาในหัวข้อ ‘ถอดรหัสสินบน’ มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย

       นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารออมสินร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ข้อบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยธนาคารออมสินได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม ‘งานออมสินสีขาว’ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

         สำหรับ ปีนี้ งานออมสินสีขาวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'ออมสิน...โปร่งใส ไร้ทุจริต' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิงรุกภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ในมาตราสำคัญ คือ มาตรา 123/5 ซึ่งกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาร่วมบรรยายและเสวนาดังกล่าว

        สำหรับ ที่มาที่ไปของโครงการนี้ มาจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนกำหนดเป็นภารกิจหลักที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มีความรัดกุม มีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานต่อกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ ขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังที่จะเห็นทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งในภาคประชาชนเอง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนโยบายดังกล่าว ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส จึงได้จัดให้มี ‘โครงการออมสินสีขาว’ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!