avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แรงงาน

1aaaDอนนตชย อทยพฒนาชพ

ประกันสังคม พร้อมเดินหน้าขยายผล 'หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า'

    นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายประกันสังคม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้วนหน้า ว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเร่งผลักดันให้แรงงานภาคอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง

    ทั้งนี้ เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีการเร่งรัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานร่วมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสิทธิแรงงานในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้อดีของการมีหลักประกันสังคมและการใช้สิทธิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดี จากข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้าของสำนักเสริมสร้างความมั่นแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พบว่ามีหมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการครบ 100% จำนวน 79 หมู่บ้าน มีแรงงานอิสระในพื้นที่สมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,916 ราย          

    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองตามมาตรา 40 ไปยังแรงงานทุกกลุ่ม ในทุกพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึง ตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ตนขอเชิญชวนแรงงานภาคอิสระที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

      ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 / www.sso.go.th

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1