หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3A1 มนัญญา ไทยเศรษฐ์


รมช.มนัญญา ลุยกาฬสินธุ์ รับฟังปัญหาสหกรณ์ พร้อมติดตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด พร้อมส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรสร้างรายได้

       นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยางลาด จำกัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วม

     รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร

       สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร

       สำหรับ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด งบประมาณทั้งสิ้น 129,000 บาท เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน 5 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จำกัด อ.หนองกุงศรี ผลผลิต มะม่วงมหาชนก การแปรรูป เนื้อมะม่วงพาสเจอร์ไรซ์ ไอศครีมมะม่วง 2. สหกรณ์การเกษตรยางตลาด อ.ยางตลาด ผลผลิต มะม่วงน้ำดอกไม้ แปรรูป กัมมี่มะม่วง น้ำมะม่วง มะม่วงทอดกรอบ เนื้อมะม่วงพลาสเจอร์ไรซ์ 3. สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย อ.นามน ผลผลิตมันม่วง แปรรูป ผงมันม่วง มันแครอท มันฉาบ 4. สหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อ.ฆ้องชัย ผลผลิตผักสลัด การแปรรูป สลัดโรล สลัดผัก และ 5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน อ.ยางตลาด ผลผลิตข้าว แปรรูป ข้าวแต๋นน้ำแตงโม น้ำพริกปลา

     ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  ตลอดจนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป และทำการตลาด และตั้งเป็นแปลงใหญ่มะม่วง สังกัดสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด เกิดการรวมกลุ่ม มีการพึ่งพา ช่วยเหลือกัน และให้ความร่วมมือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกสามารถผลิตมะม่วงได้ปริมาณปีละประมาณ 800 ตัน จำนวนสมาชิกที่ผลิตมะม่วง 79 ราย พื้นที่เพาะปลูก 385 ไร่ สหกรณ์ได้หาตลาด

       ประกอบด้วย ไปรษณีย์ไทย ห้างโมเดลเทรด เครือข่ายสหกรณ์ทางภาคใต้ และพ่อค้าคนกลาง ตลอดทั้งผู้บริโภคในจังหวัด และคู่ค้าทางออนไลน์ และได้เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงโดยการแปรรูปมะม่วงที่หลากหลาย อาทิ การแปรรูปน้ำมะม่วงพร้อมดื่ม กำมี่มะม่วง มะม่วงแช่อิ่มอบกรอบ เนื้อมะม่วงพาสเจอร์ไรซ์ การแปรรูปไอศครีมมะม่วง การแปรรูปข้าวแต๋นน้ำแตงโม น้ำพริกปลาแห้ง การแปรรูปมันทอดกรอบปรุงรส เป็นต้น

      นอกจากนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกผลิตมะม่วงให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GAP ทุกแปลง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ จ.กาฬสินธุ์มีผลไม้ที่สำคัญ ทั้งมะม่วงและพุทรา แต่ขณะนี้มีการชะลอการส่งออก สหกรณ์จึงต้องการห้องแช่แข็ง และเครื่องอบลดความชื้น เพื่อให้สามาถเก็บรักษาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ อย่างไรก็ตามจะนำปัญหาและข้อเสนอดังกล่าวหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

     โอกาสนี้ รมช.มนัญญา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ‘การคัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2564’ และมอบใบประกาศให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด ‘สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564’

       ตลอดจนมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จากนั้นเยี่ยมชมและร่วมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวแต๋นน้ำแตงโม) ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเยี่ยมชมบูธภายในงาน อาทิ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โครงการแปรรูปสินค้าผลผลิตของสหกรณ์ เป็นต้น

      สำหรับ โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย พัฒนาและผลิตเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสหกรณ์ที่เข้าร่วม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด อำเภอดอนจาน จำนวน 39,000 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ และสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อำเภอฆ้องชัย จำนวน 40,000 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ รวมจำนวน 10 ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 770,000 ตันให้สหกรณ์จำนวน 21 สหกรณ์ รองรับการปลูกฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ 98 ไร่ในปี 2564

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!