หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7


 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (จำนวน 12 เรื่อง) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ที่ให้ถือว่าการประชุม กก.วล. เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง มติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 ครั้งที่ 11/2548 และครั้งที่ 12/2548) รับทราบมติ กก.วล. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ที่ให้นำมติ กก.วล. เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญ และเรื่องที่ กก.วล. พิจารณาได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ สรุปได้ ดังนี้

 

เรื่อง

 

มติ กก.วล.

1. การถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 2 โครงการ

 

รับทราบการถอนรายงาน EIA ได้แก่ โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน . หล่มสัก-แยก . คอนสาร ของกรมทางหลวง (ทล.)

2. ร่างรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563

 

รับทราบร่างรายงาน เกี่ยวกับคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพอากาศและเสียง ขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา

3. โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

4. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบนของ กฟผ.

5. โครงการท่าเทียบเรือ FSRU ของ กฟผ.

6. โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมของ ทล.

7. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ของ ทล.

 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง 8 โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการ ดังนี้

(1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(2) ให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้

(3) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองฯ ให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดให้มีจอแสดงผลข้อมูลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันสนิมในท่อน้ำร้อน และการเพิ่มการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ำในห้วยโจด

8. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของกองบัญชาการกองทัพไทย

9. โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ของที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร

10. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ของกรมชลประทาน

 

(4) โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ฯ ให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน

(5) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนด้านเศรษฐกิจ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณชายแดน

(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการฯ ให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นการจัดตั้งสถานพยาบาล และโรงเรียนอนุบาลตามมาตรฐานผังเมือง และการเฝ้าระวังการรื้อถอนอาคารเก่าและจัดการซากอาคาร

(7) โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผักฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำความเห็นของ กก.วล. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นหลักการมอบหมายให้ พศ. ดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือสำนักสงฆ์หรือวัดที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(8) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ให้พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นการใช้พื้นที่ของโครงการให้เหมาะสมและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้น้ำและการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่า

11. การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

 

เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ และมอบหมายให้ ทส. นำประกาศ กก.วล. เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล .. .... เสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาลงนามต่อไป (อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

12. การปรับปรุงมาตรฐานการระบายค่าควันดำจากรถยนต์ใช้งานที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

 

เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ และมอบหมายให้ ทส. นำร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด .. …. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามต่อไป (อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10410

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!