หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3A1Central Lab


พาณิชย์...เปิดบ้านหารือ Central Lab ปูทางยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์ไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรองระดับประเทศ

    กระทรวงพาณิชย์ เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้ผู้ประกอบการ ภายหลังได้รับการขอเข้าพบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Laboratory Thailand) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบสินค้าและเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล เพื่อหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน

       โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น 3 ประเด็น คือ 1) ร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย สร้างมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันสู่การรับรองมาตรฐาน พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า1.5 หมื่นราย 2) ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ไปสู่การลงนาม MOU ในอนาคต และ 3) ลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการตัดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นออกไป

     นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งหาแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตควบคู่กับยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าสร้างมาตรฐานให้ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับและได้ตรารับรองในระดับสากล โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เป็นประธานการประชุมประเด็น การหาความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์

     ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้รับการประสานขอเข้าพบจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Laboratory Thailand) โดยมีนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ, ดร.นลินี สุรดินทร์กูร ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจและผู้บริหารฯ จากบริษัทห้องปฏิบัติการกลางฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมหารือ

      ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า “ประเด็นการหารือในวันนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1) ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย สร้างมาตรฐานความปลอดภัยการผลิตสินค้า และเข้าสู่กระบวนการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยกระดับธุรกิจและผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

     อีกทั้ง สร้างการรวมกลุ่มและเครือข่ายระหว่างธุรกิจให้เข้มแข็ง ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ จำนวนกว่า 15,000 ราย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาสู่มาตรฐานจำนวน 400 ธุรกิจ, OTOP Select จำนวน 1,818 ราย, MOC Biz Club จำนวน 12,837 ราย, ร้านอาหาร Thai SELECT จำนวน 950 ร้าน

     ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ Central Lab Thai ในการประชาสัมพันธ์และบริษัทฯจะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการในกลุ่มข้างต้นได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ตลอดจนการผลิตสินค้าให้เป็นที่ปลอดภัยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และก้าวไปสู่การได้รับรองมาตรฐานจากบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศได้”

      2) การสร้างความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของกระทรวงพาณิชย์ การหารือในครั้งนี้ยังได้ขยายแนวทางไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มอื่นๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ อาทิ การตรวจสอบสินค้าเกษตรปลอดภัย (กรมการค้าภายใน) การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการทางอาหาร (Food with function claims) ให้สินค้า GI (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) และการยกระดับความรู้ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าส่งออก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

     อย่างไรก็ดี ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์และบริษัทฯ จะได้ศึกษาแนวทางความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และจะมีการลงนามข้อตกลงสร้างความร่วมมือ (MOU) ในโอกาสต่อไป และ3) ลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงฯ

       โดยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทฯ จัดทำแพ็คเกจและโปรโมชั่นลดค่าบริการที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจหรือสามารถตรวจสอบวิเคราะห์ผลของสินค้าเป็นรายการได้เพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นของธุรกิจออกไปและยังช่วยจูงใจให้ธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสินค้าของตนเองขึ้นอีกด้วย”

    การหารือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อช่วยกันนำพาธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้ยกมาตรฐานการผลิตสินค้าอยู่บนระดับสากล มีเครื่องหมายการันตีที่ไม่เพียงแต่สามารถนำไปจำหน่ายได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตและได้รับความมั่นใจจากผู้บริโภคชาวต่างชาติด้วย”นายธีระชาติ กล่าวในที่สุด

     อนึ่ง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ส่งออก ธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน

     โดยมีบริการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ (Lab) อาทิ การตรวจหาสารเคมีตกค้าง ยาปฏิชีวนะที่อยู่ในเนื้อสัตว์ เชื้อก่อโรค สารปนเปื้อน เป็นต้น และบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ (Non Lab) อาทิ การตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพสินค้า ระบบการผลิต การสอบเทียบเครื่องมือ เป็นต้น

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!