avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

456ปราจีน

ปราจีนบุรีคัดสรรบูธสินค้าคุณภาพ จัดงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’ ครั้งที่ 2  ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 62

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  (จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก)  ขานรับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย  และสินค้าอินทรีย์ GI สมุนไพร และสินค้านวัตกรรม การดูแลค่าครองชีพ การขับเคลื่อนการค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับการทำงานในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ล่าสุดนำทัพสินค้าคุณภาพดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก)ที่ผ่านการคัดสรรมาแสดงและจัดจำหน่าย ในงาน ‘อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’ ครั้งที่ 2 รวมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก กว่า 60 บูธ บูธนิทรรศการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 บูธอาหารชวนชิมมากมาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดวัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562ณ ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

        นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงการจัดงาน อยู่ดี กินดี  ของดีภาคตะวันออก 2’ ครั้งที่ 2 ว่า นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ Thailand 4.0 ตั้งเป้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก เกษตรแบบตั้งเดิม ไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม และก้าวไป สู่เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย นำพาเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอันได้แก่ กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และกับดักรายได้ปานกลาง

        จากข้อมูลที่ท่านพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดงานในวันนี้  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงตลาด  และประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพ ได้แก่ สินค้า GI สินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย และสินค้านวัตกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันจะเป็นการยกระดับและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม

       สำหรับงานอยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2’ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้าเกษตรสุขภาพ และนวัตกรรมมาแสดงและจำหน่ายในงานประกอบด้วยร้านค้ากว่า 60 บูธ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ชวนชิมผลิตภัณฑ์ชุมชน                    และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นการประกาศความพร้อมของกลุ่มภาคตะวันออก 2 (ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก)  ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก บูธนิทรรศการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 บูธอาหารชวนชิมมากมายจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าที่คัดสรรของกลุ่มภาคตะวันออก 2 เพื่อเป็น  การสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้าง  ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

aom110

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1